Zastawa stołowa

Polityka prywatności

   POLITYKA PRYWATNOŚCI

  „LUBIANA-HURT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łubianie (83-407) przy ulicy Zakładowej 1, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000196757, NIP 5911003141 jest administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2016 nr 119 poz.), zwana dalej administratorem.

  Administrator pozyskuje dane osobowe od użytkowników strony http://www.lubianahurt.pl/. Sposobem pozyskiwania danych jest dobrowolne wypełnienie formularza w zakładce „Kontakt”. Administrator pozyskuje w ten sposób adres e-mail. Dane są przechowywane przez administratora w formacie, który pozwala na ich przeniesienie.

   Każdy użytkownik strony http://www.lubianahurt.pl/ może żądać:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przeniesienia danych osobowych.

  Aby skorzystać z powyższych uprawnień, użytkownik powinien pisemnie lub telefonicznie zgłosić swoje żądanie administratorowi. Administrator wykonuje żądanie użytkownika niezwłocznie. Usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych będzie miało wpływ na świadczone usługi i skutkować będzie prawdopodobnie uniemożliwieniem udzielenia informacji w związku z zapytaniem przesłanym za pośrednictwem strony http://www.lubianahurt.pl/. Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę z tego, że jego dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby udzielenia informacji na zapytanie. Ponadto każdy użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia informacji w związku z przesłanym zapytaniem.

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale jest niezbędne do udzielenia informacji w związku z zapytaniem. Oznacza to, że bez zgody na przetwarzanie danych osobowych administrator nie będzie w stanie udzielić informacji w związku z zapytaniem.

  Administrator przechowuje dane użytkownika przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne, mianowicie przez czas umożliwiający przesłanie informacji w związku z zapytaniem. Po tym czasie dane są przechowywane wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń. Przypominamy, że w każdym czasie użytkownik może usunąć dane. Dane użytkownika nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

  Dane użytkownika nie będą podlegały profilowaniu.

  Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

  Administrator wykorzystuje cookies w celu realizacji procesów niezbędnych do pełnej W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.